การติดตั้ง Docker CE บน Ubuntu 16.04 (LTS)

1. ลบ version เก่าออก

$ sudo apt-get remove docker \
  docker-engine \
  docker.io \
  containerd \
  runc

2. อัพเดท Package

$ sudo apt-get update

3. ติดตั้ง apt package ที่ทำงานบน https

$ sudo apt-get install \
  apt-transport-https \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg-agent \
  software-properties-common

4. เพิ่ม GPG Key

$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

5. ตรวจสอบ (Verify) Fingerprint

$ sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88

6. เพิ่ม apt docker

$ sudo add-apt-repository \
  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(lsb_release -cs) \
  stable"

7. อัพเดท Package index

$ sudo apt-get update 

8. ติดตั้ง Docker CE

$ sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

9. ตรวจสอบ Version

$ docker --version